شماره حساب و شماره کارتها به نام منان مرادی و متعلق به مجموعه مای نی نی می باشد

شماره کارت بانک پارسیان : 6221061078582600

شماره حساب بانک ملی: 0105153182006

شماره کارت بانک ملی: 6037997492900833