کیسه نگهدارنده شیر

کاملاً استریل جهت نگهداری شیر مادر

مناسب خانم های شاغل و سفر و میهمانی

کیسه نگهدارنده شیر 

کیسه نگهدارنده شیر