شیشه شیر سیلیکونی


شیشه های شیر ساخته شده از سیلیکون

قابل انعطاف و نشکن و ضد نفخ معده نوزاد

شیشه شیر سیلیکونی 

شیشه شیر سیلیکونی